Μεταφορά της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων στο εξωτερικό

Home/Μεταφορά της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων στο εξωτερικό

Μεταφορά της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων στο εξωτερικό

Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα μπορεί κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας που αναχώρησε στο εξωτερικό, να χαρακτηριστεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι:

  • Αίτηση (Μ0) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συνημμένα τα έντυπα Μ1 (δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων και εν προκειμένω τόπου κατοικίας) και Μ7 (δήλωση σχέσεων φορολογουμένου για να δηλωθεί ο φορολογικός εκπρόσωπος) και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.

Εξαιρετικά, για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό το φορολογικό έτος 2014, ως προθεσμία υποβολής των εντύπων Μ0−Μ1−Μ7 ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου 2015.

Τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.  έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την φορολογική μεταβολή. Αυτά μπορεί να είναι:

  • Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους ή Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ (Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος) όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή
  • Αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή
  • Ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους ή
  • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι κατάλληλα θεωρημένα. Δηλαδή εάν προέρχονται από χώρα που έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να είναι θεωρημένα σύμφωνα με αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθείται για τη θεώρηση η προξενική διαδικασία. Επίσης, για τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με τη φορολογική κατοικία των φορολογουμένων, εντός δυο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών. Ο βασικότερος λόγος τυχόν απόρριψης της μεταφοράς είναι η ύπαρξη για τον φορολογούμενο μόνιμης ή κύριας κατοικίας του στην Ελλάδα ή η συνήθης διαμονή του σε αυτή ή να θεωρείται αυτή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων βάσει των προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών του δεσμών.

Ανάλογα με την απάντηση της Δ.Ο.Υ. ο φορολογούμενος θα πρέπει:

  • Επί θετικής απάντησης: εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα (λόγω απόκτησης εισοδήματος στην Ελλάδα), δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης. Δηλαδή η δήλωση φορολογικού έτους 2014 θα μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31/12/2015.
  • Επί αρνητικής απάντησης: υποβάλλει δήλωση για το παγκόσμιο εισόδημά του, επίσης μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος που αφορούσε το αίτημά του. Δηλαδή εάν η αίτησή του αφορούσε αναχώρηση κατά το 2014, η δήλωση φορολογικού έτους 2014 θα μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31/12/2015.

Εφόσον τηρηθούν όλες οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τίθεται θέμα επιβολής οποιουδήποτε προστίμου. Αλλά όσοι φορολογούμενοι δεν προσκομίσουν ή προσκομίσουν εκπρόθεσμα τα παραπάνω δικαιολογητικά και δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων (30/6/2015 με τα ως σήμερα δεδομένα) θα τιμωρούνται με πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.


HP/15.016/Πηγή: taxheaven.gr και με την ευγενική υπενθύμιση επικαιρότητας του θέματος από την Συνεργάτιδα της HellenicPROM, Αρχιτέκτονα κα Μαρία ΧΑΛΜΟΥΚΗ.

H HellenicPROM θα σας εξυπηρετήσει για τις εκκρεμότητες Κτηματολογίου.
Με τις Ιδιοκτησίες σας στη FileBANK εξασφαλίζετε νοικοκυριό και φροντίδα των Ιδιοκτησιών σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ μΑΣ
07/04/2015|