ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Home/Property Care/Αξιοποίηση
ΕΜΕΙΣ......ΕΣΕΙΣ
ΕΜΕΙΣ......ΕΣΕΙΣ

Η HellenicPROM εργάζεται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που τα αφορούν το Ακίνητο. Είναι μία καλή Σύμβουλος. Είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλές που αποτελούν την συνιστώσα των συμβουλών των επιμέρους ειδικοτήτων των Συνεργατών που συντονίζει.

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από τους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από τους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Είναι μεγάλη η έκταση των δραστηριοτήτων και των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε. Οι τομείς δραστηριοτήτων της κάθε Ειδικότητας, που αναπτύσσουμε, αποδεικνύουν και την ανάγκη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ που υπηρετούμε.

Συνοπτικά οι Μηχανικοί μας δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως:

 • Πολεοδομική και Τοπογραφική Έρευνα Ιδιοκτησιών
 • Τακτοποιήσεις & Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων
 • Ενεργειακές βελτιώσεις και Πιστοποιητικά
 • Εκτιμήσεις & Προϋπολογισμούς
 • Μελέτες & Άδειες Δόμησης σε παλαιά και νέα κτίσματα
 • Νέες κατασκευές Παραγωγής Ενέργειας
 • Οικοδομικά διαφόρων χρήσεων, Επαγγελματικοί Χώροι & Βιομηχανικά Έργα
 • Τεχνικές Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίσματα.

Η διαδικασία της Συμβολαιογραφικής Πράξης ολοκληρώνεται σε 3 Στάδια.

 1. ενημέρωση της Συμβολαιογράφου για τον καλύτερο νομικά και φορολογικά τρόπο επιλογής Συμβολαιογραφικής Πράξης και των περιεχομένων όρων
 2. υπογραφή των σχετικών εγγράφων που θα απαιτηθούν για την διαδικασία
 3. υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης.

Οι συμβολαιογραφικές εργασίες αφορούν αντικείμενα, όπως:

 • Γονικές Παροχές & Δωρεές
 • Αγοραπωλησίες Ακινήτων
 • Διανομές, Ανταλλαγές & Συνενώσεις
 • Αποδοχές Κληρονομιάς
 • Μισθώσεις Ακινήτων
 • Τροποποιητικές & Συμπληρωματικές Πράξεις Συμβολαίων
 • Εργολαβικά Συμβόλαια
 • Σύνταξη Διαθηκών, Πληρεξουσίων, λοιπών Δηλώσεων
 • Συστάσεις & Λύσεις Εταιρειών, Μεταβιβάσεις Εταιρικών Μεριδίων
 • Αγοραπωλησίες Αυτοκινήτων

Παρέχονται λοιπόν από την Συμβολαιογράφο συμβουλές για:

 • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει ο ενδιαφερόμενος ανάλογα με την Πράξη που προτίθεται να κάνει
 • τα δικαιώματα κυριότητας που μεταβιβάζει ή που παρακρατεί
 • τις φοροαπαλλαγές που υπάρχουν ανάλογα με την πράξη που θα συνταχθεί
 • το ύψος των φόρων μεταβίβασης που καλείται να πληρώσει
 • την διαδικασία καταβολής του τιμήματος σε περίπτωση Αγοραπωλησίας
 • τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν στην Συμβολαιογράφο
 • τα σημεία που απαιτείται συνεργασία με τους Δικηγόρους σχετικά με τους όρους που θα εμπεριέχονται στις συμβολαιογραφικές πράξεις που θα υπογραφούν
 • τα σημεία που απαιτείται συνεργασία με τους Φοροτεχνικούς για έρευνα οικονομικών στοιχείων του Ιδιοκτήτη για εκτίμηση των μεταβολών που θα προκύψουν από την πραγματοποίηση της Συμβολαιογραφικής Πράξης
 • τα σημεία που απαιτείται συνεργασία με τους Μηχανικούς για την επιβεβαίωση της νομιμότητας των μεταβιβαζομένων Ακινήτων.

Ο πυρήνας των δραστηριοτήτων των Δικηγόρων μας είναι υποθέσεις ακινήτων και γενικότερα Ιδιοκτησιών, χωρίς να υπολείπονται των λοιπών αστικών και ποινικών υποθέσεων. Οι Δικηγόροι μας μπορούν να αναλάβουν υποθέσεις που επιλύονται ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εφετείων, Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων και να παρέχουν:
Οι δικηγορικές εργασίες αφορούν αντικείμενα, όπως:

 • Την διενέργεια ελέγχων για την διαπίστωση της νομικής κατάστασης ακινήτων μετά από έρευνα τίτλων και βαρών στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
 • Την υποβολή αιτήσεων και αγωγών Κτηματολογίου για τη τακτοποίηση των τίτλων και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, αν απαιτείται.
 • Την ανάληψη και διεκπεραίωση υποθέσεων ακινήτων με διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας, διεκπεραίωση κάθε ενέργειας για την ολοκλήρωση συμβολαιογραφικών πράξεων.
 • Τη διερεύνηση τυχόν προβλημάτων (με συνιδιοκτήτες ή τρίτους όμορους ιδιοκτήτες) και στη συνέχεια, εάν απαιτείται, άσκηση αγωγών ή αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο Δικαστήριο για την αντιμετώπιση διαφορών.
 • Τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου και τον τρόπο διαφύλαξής τους, δηλαδή εάν αυτά διαφυλάσσονται με σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης ή εάν απαιτείται η προσφυγή σε δικαστική αρχή.
 • Την αντιμετώπιση ζητημάτων διανομής ακινήτων και χρησικτησίας, αλλά και ζητημάτων που αφορούν σε διεκδίκηση περιουσίας συζύγου με τη λύση του γάμου εφόσον υπάρχει επαύξηση της περιουσίας κατά τη διάρκεια του γάμου.
 • Την συμβουλή για κληρονομικά δικαιώματα και αντιμετώπιση ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής.
 • Την εκπροσώπηση και παροχή νομικών συμβουλών σε μισθωτικές διαφορές και τη σύνταξη ιδιωτικών μισθωτηρίων συμφωνητικών.
 • Την εν γένει συνεργασία με τους μηχανικούς και την συμβολαιογράφο για την ασφαλή σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης.
 • Την παράσταση κατά τη διάρκεια υπογραφής κάθε συμβολαιογραφικής πράξης.

…και ευρύτερα αλλά πάντα εξειδικευμένα, όπως:

 • Νομική υποστήριξη σε διαδικασίες ίδρυσης εταιριών, συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιριών, κατάρτιση συμφωνητικών.
 • Νομική Συμβουλή σε επιχειρήσεις μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους.
 • Νομική υποστήριξη ειδικών λατομικών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών.
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών.
 • Κατάρτιση αστικών συμβάσεων και συμφωνιών.
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα του Εργατικού Δικαίου και σε διαφορές από τροχαία ατυχήματα.

Οι Φοροτεχνικές εργασίες αφορούν αντικείμενα, όπως:

 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
 • Μεταβολές φορολογικών στοιχείων
 • Κατάθεση δικαιολογητικών για αποφυγή διπλής φορολόγησης κατοίκων εξωτερικού
 • Ρύθμιση οφειλών
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις και κατάθεση δικαιολογητικών
 • Λογιστική & φοροτεχνική παρακολούθηση εταιρειών
 • Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Υποβολή δικαιολογητικών συνταξιοδότησης
 • Ενημέρωση για τις βασικές μεταβολές σε φορολογικά & φοροτεχνικά θέματα

Παρέχονται από τους Φοροτεχνικούς συμβουλές…

 • για τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις δυνατότητες ευελιξίας
 • για την ορθή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης
 • για την δυνατότητα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων βάσει της φορολογικής εικόνας
 • για την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων
 • για την απόδοση και ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
 • για την διαδικασία έναρξης και λειτουργίας επιχειρήσεων
 • για την δυνατότητα χρήσης επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Χρειάζεστε Χρηματοοικονομική Συμβουλή:

 • Για το οικόπεδο, το αγροτεμάχιο, το οικοδόμημα, την επιχείρηση που έχετε ή πρόκειται να αποκτήσετε… Οι Σύμβουλοί μας αξιολογούν τα επενδυτικά σας σχέδια και σας υποβάλουν προτάσεις για εναλλακτικές μορφές επενδύσεων.
 • Για τα θέματα που ανακύπτουν από τις σχέσεις σας με Τραπεζικά Ιδρύματα… Οι Σύμβουλοί μας είναι κοντά σας, πρόθυμοι να διαχειριστούν τα θέματα και να σας βοηθήσουν στην διευθέτησή τους.
 • Για τα υφιστάμενα δάνεια… Οι Σύμβουλοί μας θα εκτιμήσουν τους όρους και θα σας προτείνουν συμβουλές ρύθμισης και βελτίωσης των όρων δανειοδότησης.
 • Για τα δάνεια και που προτίθεστε να ζητήσετε… Οι Σύμβουλοί μας θα εκτιμήσουν τους όρους και θα σας προτείνουν εναλλακτικές μορφές δανειοδότησης. Για τα ακίνητα, ρευστά, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.λ.π. που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό σας… Οι Σύμβουλοί μας αξιολογώντας το σύνολο των τοποθετήσεων, σας συμβουλεύουν για αναδιαρθρώσεις των επενδύσεων αυτών σύμφωνα με τις επιθυμητές επενδυτικές κατευθύνσεις σας.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, οι Σύμβουλοι ενεργούν για:

 • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επένδυσης σε ακίνητο για την οποία κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τους μηχανικούς, φοροτεχνικούς, νομικούς και εκτιμητές ακινήτων.
 • Εκτίμηση της αξίας της επένδυσης και παροχή συμβουλής για την περαιτέρω ανάπτυξή της ή την αλλαγή του επενδυτικού πλάνου.
 • Αξιολόγηση των προοπτικών επένδυσης σε νέο ακίνητο, σύγκρισή της με άλλες όμοιες επενδύσεις και παροχή συμβουλής για άλλου είδους εναλλακτική επένδυση.
 • Έλεγχο και εκτίμηση της χρηστικότητας υφιστάμενων δανειοδοτήσεων.
 • Διαπραγμάτευση των όρων δανειοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στην αγορά δανειοδοτικά προϊόντα Αξιολόγηση και εκτίμηση βιωσιμότητας μιας υφιστάμενης ρύθμισης δανείου και παροχή συμβουλής για αλλαγή όρων της ρύθμισης προς εξασφάλιση της βιωσιμότητας.
 • Αξιολόγηση αλληλογραφίας με τραπεζικά ιδρύματα.
 • Παροχή συμβουλής για θέματα που σχετίζονται με τα αιτούμενα στην αλληλογραφία αυτή.
 • Ετοιμασία φακέλου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεργάτες (μηχανικούς, νομικούς, φοροτεχνικούς) σχετικά με τα αιτούμενα από την τράπεζα.

Χρειάζεστε Ασφαλιστική Συμβουλή & Στήριξη για εσάς και τις Ιδιοκτησίες σας ώστε να διασφαλίσετε:

 • Την πλήρη ασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων από φυσικές καταστροφές και τυχαία γεγονότα (όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, διαρροή σωληνώσεων κ.λπ.), από κακόβουλες ενέργειες, βανδαλισμούς, ακόμη και από τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Την δική σας προστασία, εξασφαλίζοντας την ηρεμία και την ασφάλειά σας. Πολλές φορές είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως ενοικιαστής, είστε εκτεθειμένος σε κινδύνους που προέρχονται από την κατοχή των περιουσιακών σας στοιχείων (π.χ. αστική ευθύνη, έξοδα προσωρινής διαμονής μετά από ζημιά, απώλεια ενοικίου, ληστεία μετρητών κ.λπ.)
 • Εξασφάλιση της οικογένειάς σας, αφού στην πολύ δύσκολη στιγμή της απώλειας ζωής, έχετε εξασφαλισμένα τα αγαπημένα σας πρόσωπα από οικονομικές ανάγκες που θα προκύψουν (π.χ. φόρος κληρονομιάς, μειωμένο εισόδημα της οικογένειας που πρέπει να αναπληρωθεί για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αποπληρωμή δανείων κ.α.).

Για την υλοποίηση των παραπάνω, οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ενεργούν για:

 • Τον εντοπισμό των αναγκών ασφάλισης του ακινήτου ανάλογα με την αξία, την χρήση και τις προοπτικές του.
 • Τον εντοπισμό των αναγκών προσωπικής ασφάλισης σε σχέση με την ύπαρξη των ακινήτων για να αντιμετωπίσετε μέσω των προγραμμάτων ασφάλισης θέματα όπως αυτά που προαναφέρθηκαν.
 • Τον εντοπισμό των αναγκών οικογενειακής ασφάλισης ώστε να αντιμετωπισθούν με ανώδυνο τρόπο θέματα φόρων κληρονομιάς, αποπληρωμών δανείων και τόσα άλλα που βασανίζουν την καθημερινότητά σας.

Μετά τα προηγούμενα οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι μπορούν να σας προτείνουν τους καλύτερους και οικονομικότερους δυνατούς συνδυασμούς προγραμμάτων ασφάλισης για να μπορείτε να επιλέξετε αυτό που σας ικανοποιεί.

Χρειάζεστε Συμβουλή των Εκτιμητών Ακινήτων για να γνωρίσετε:

 • Την τρέχουσα αξία των Ακινήτων προκειμένου να προβείτε σε αγοραπωλησίες Ιδιοκτησιών.
 • Τις τρέχουσες συνθήκες & αξίες αγοράς για το ακίνητό σας προκειμένου να αποφασίσετε την ενοικίασή του σε ικανοποιητικά επίπεδα.
 • Τις τρέχουσες συνθήκες & αξίες αγοράς για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει να ενοικιάσετε προκειμένου να πετύχετε λογικές τιμές.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, οι Σύμβουλοι Εκτιμητές Ακινήτων ενεργούν για:

 • Βλέπουν το ακίνητο που σας ενδιαφέρει και σχηματίζουν την σχετική έκθεση εκτίμησης ακινήτου απαντώντας στα ερωτήματά σας.
 • Σε περίπτωση που οι Εκτιμητές Ακινήτων διατηρούν και μεσιτικά γραφεία μπορούν να σας διευκολύνουν σε θέματα αγοραπωλησιών η ενοικιάσεων Ιδιοκτησιών που σας ενδιαφέρουν.

Επισημαίνουμε ότι η HellenicPROM δεν είναι Μεσιτικό Γραφείο για να μπορεί να αναλαμβάνει θέματα που διεκπεραιώνει ο επαγγελματικός κλάδος των Μεσιτών Ακινήτων. Η HellenicPROM όμως για την εξυπηρέτηση σχετικών αιτημάτων σας, μπορεί να σας συστήσει αδειοδοτημένους επαγγελματίες του χώρου ώστε να σας βοηθήσουν στις ενέργειές σας.

ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ & ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ. ΕΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ …

Ολοκληρωμένες συμβουλές για λήψη ορθών αποφάσεων • Ασφάλεια και Σιγουριά στις ενέργειές σας • Γρήγορη και οικονομική πραγματοποίηση των αποφάσεών σας.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Για τις Υπηρεσίες Property Care, η τιμολόγηση υπολογίζεται με βάση τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για την κοστολόγηση με βάση τις ενέργειες και εργασίες, που θα χρειαστούν, ώστε να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επιλογές Property Care
Property Care  |  Αρχειοθέτηση  |  Aποκατάσταση  |  Διαχείριση  |  Αξιοποίηση

Σας απασχολεί το Ακίνητό σας; …

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σας απασχολεί το Ακίνητό σας; …

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ