Ελέγχουμε & Αποκαθιστούμε

Home/Υπηρεσίες HellenicPROM/Ελέγχουμε & Αποκαθιστούμε

Ανάγνωση Tίτλων, Εγγράφων & Στοιχείων Ιδιοκτησίας

Μελετάται ο φάκελος Ιδιοκτησίας ανά ειδικότητα και παραλαμβάνετε μέσω FileBANK ή email εκθέσεις από τους Μηχανικούς, Συμβολαιογράφο και Φοροτεχνικούς που περιλαμβάνουν τις διαπιστώσεις από την πρώτη ανάγνωση των εγγράφων της Ιδιοκτησίας.

Οι εκθέσεις που θα αναρτηθούν στην FileBANK η θα σας αποσταλούν με email, περιλαμβάνουν προτάσεις, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, για τους περαιτέρω ελέγχους με στόχο την αποκατάσταση εκκρεμοτήτων της Ιδιοκτησίας.

Έρευνα Τίτλων, Εγγράφων & Στοιχείων Ιδιοκτησίας

Έλεγχοι ανά επιστημονική ειδικότητα

Οι Μηχανικοί μας θα εργασθούν στο πεδίο για:

 • να αποτυπώσουν τοπογραφικά το πεδίο
 • να διενεργήσουν αυτοψία
 • να φωτογραφήσουν το οίκημα
 • να αποτυπώσουν τους χώρους

Οι Μηχανικοί μας θα εργασθούν στο γραφείο για:

 • να σχεδιάσουν το σύγχρονο Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • να σχεδιάσουν τις αποτυπώσεις
 • να συγκρίνουν με τα περιγραφόμενα των συμβολαίων
 • να συγκρίνουν με τα σχέδια αδειών

Οι Μηχανικοί μας θα καταγράψουν τις διαφοροποιήσεις των:

 • μετρητικών στοιχείων υφισταμένων οικημάτων με αυτά των συμβολαίων
 • μετρητικών στοιχείων πραγματοποιηθείσης Τοπογραφίας με αυτά προηγούμενων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
 • μετρητικών στοιχείων υφισταμένων οικημάτων με αυτά των υφιστάμενων Αδειών

…και θα γνωστοποιήσουν στην HellenicPROM και την Συμβολαιογράφο το πόρισμά τους

Οι Δικηγόροι μας θα ερευνήσουν στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία για:

 • το ιστορικό των τίτλων Ιδιοκτησίας
 • διερεύνηση βαρών που τυχόν βαρύνουν το ακίνητο

Οι Δικηγόροι μας θα εργασθούν στο γραφείο για:

 • να καταγράψουν τα αποτελέσματα της έρευνας
 • γνωστοποιήσουν στην HellenicPROM και την Συμβολαιογράφο το πόρισμά τους
Οι Φοροτεχνικοί μας θα ερευνήσουν για:

 • την καταγραφή του ακινήτου στα φορολογικά έντυπα Ακίνητης Περιουσίας στην Εφορία.
 • την καταγραφή των εισοδημάτων που έχει από το ακίνητο στα σχετικά φορολογικά έντυπα.

Οι Φοροτεχνικοί μας θα εργασθούν στο γραφείο για:

 • τον τρόπο αποτύπωσης διαχρονικά του ακινήτου στο Ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών
 • να καταγράψουν τα αποτελέσματα της συνδυασμένης έρευνας

…και θα γνωστοποιήσουν στην HellenicPROM και την Συμβολαιογράφο το πόρισμά τους.

Η Συμβολαιογράφος μας θα:

 • μελετήσει ΟΛΑ τα πορίσματα των προηγουμένων ειδικοτήτων
 • μελετήσει το υπάρχον και τα προϋφιστάμενα συμβόλαια
 • διασταυρώσει τις γνωστοποιήσεις με τα περιγραφόμενα στα συμβόλαια

Εκθέσεις ανά κατηγορία Ιδιοκτησίας

Στόχος η τεκμηρίωση της καθαρής Ιδιοκτησίας. Αποκτάτε μια πλήρη εικόνα της καθαρότητας των Τίτλων, εγγράφων και στοιχείων της Ιδιοκτησίας σας και μπορείτε να λάβετε σίγουρες αποφάσεις στο μέλλον.

Για Υπάρχουσες Ιδιοκτησίες και Συνιδιοκτησίες οικοπέδων, αγροτεμαχίων ή κτισμάτων, παραλαμβάνετε εκθέσεις των ελέγχων από την κάθε εμπλεκόμενη ειδικότητα:

 • Έκθεση της Συμβολαιογράφου, το οποίο είτε θα πιστοποιεί την ορθότητα των Συμβολαίων, είτε θα προτείνει συμπληρώσεις, τροποποιήσεις ή διευκρινήσεις ώστε να αποκατασταθεί η ορθότητα.
 • Έκθεση από την έρευνα των Δικηγόρων που είτε θα πιστοποιεί την κανονική ροή των στοιχείων, είτε θα επισημαίνει προβλήματα συνέχειας του ιστορικού.
 • Έκθεση των Μηχανικών από την Τοπογραφική, Πολεοδομική και επί Τόπου έρευνα που είτε θα πιστοποιεί την ταυτοποίηση Αδειών με πραγματοποιηθέντα, είτε θα επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ εγκεκριμένων και πραγματοποιηθέντων στο Ακίνητο.
 • Έκθεση των Φοροτεχνικών για την ορθότητα ή μη της περιγραφής του Ακινήτου στο Υπουργείο Οικονομικών.

Όλες οι εκθέσεις συντάσσονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των εκθέσεων και δεν δεσμεύονται από μελλοντικές αλλαγές νόμων, διατάξεων ή εγκυκλίων που ακολουθούν.

 • Αποφασίστε στα νομικά χρονικά όρια για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομίας, γνωρίζοντας όλα τα στοιχεία.
 • Αποκτήστε μια πλήρη εικόνα της κληρονομίας που καλείστε να αποδεχθείτε και μπορείτε να λάβετε σίγουρες αποφάσεις.
 • Προσέξτε διότι ο Κληρονόμος, αποδεχόμενος την κληρονομιά, αναλαμβάνει και όλα τα χρέη του κληρονομούμενου κατά το ποσοστό της κληρονομιάς που παραλαμβάνει.

Για Κληρονομούμενες Ιδιοκτησίες οικοπέδων, αγροτεμαχίων ή κτισμάτων, παραλαμβάνετε πορίσματα των ελέγχων από την κάθε εμπλεκόμενη ειδικότητα:

 • Έκθεση των Δικηγόρων από έρευνα ιστορικού τίτλων και διαπίστωση βαρών που τυχόν βαρύνουν τα ακίνητα.
 • Έκθεση των Δικηγόρων ή των Φοροτεχνικών μετά από έρευνα στην Εφορία για οφειλές του κληρονομούμενου προς το Δημόσιο και πιθανόν άλλα πιστωτικά Ιδρύματα.
 • Έκθεση των Μηχανικών της HellenicPROM για την κατάσταση των ακινήτων από τεχνικής πλευράς με προϋπολογισμούς αποκαταστάσεων και τακτοποιήσεων ώστε να καταστούν εκμεταλλεύσιμα.
 • Έκθεση των Φοροτεχνικών για την νέα φορολογική εικόνα του κληρονόμου σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, ώστε να έχει υπόψη του τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν μετά την αποδοχή.
 • Έκθεση της Συμβολαιογράφου, το οποίο είτε θα πιστοποιεί την ορθότητα των Συμβολαίων, είτε θα προτείνει συμπληρώσεις, τροποποιήσεις ή διευκρινήσεις ώστε να αποκατασταθεί η ορθότητα.

Όλες οι εκθέσεις συντάσσονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των εκθέσεων και δεν δεσμεύονται από μελλοντικές αλλαγές νόμων, διατάξεων ή εγκυκλίων που ακολουθούν.

Αποκτάτε μία πλήρη εικόνα των παραγόντων που συνθέτουν το Ακίνητο που θα αγοράσετε και έτσι μπορείτε εύκολα και σίγουρα να προχωρήσετε στη σύνταξη των συμβολαίων ή να απορρίψετε την κίνηση ως ασύμφορη.

Για Ιδιοκτησίες προς Αγορά, οικοπέδων, αγροτεμαχίων ή κτισμάτων, παραλαμβάνετε πορίσματα των ελέγχων από την κάθε εμπλεκόμενη ειδικότητα:

 • Έκθεση των Δικηγόρων μετά από έρευνα ιστορικού τίτλων και διαπίστωση βαρών που τυχόν βαρύνουν τα ακίνητα.
 • Έκθεση των Φοροτεχνικών μετά από έλεγχο της φορολογικής εικόνας του αγοραστή σχετικά με την δικαιολόγηση του “πόθεν έσχες” του τιμήματος αγοράς με εναλλακτικές προτάσεις για τον βέλτιστο τρόπο αγοράς σε συνεργασία με την Συμβολαιογράφο και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους μας.
 • Έκθεση των Μηχανικών της HellenicPROM
  – με εκτίμηση της Πολεοδομικής Νομιμότητας και της κατάστασης του Ακινήτου από Τεχνικής Πλευράς
  – με υπολογισμό της πραγματικής αξίας του Ακινήτου, με προϋπολογισμό κόστους ανέγερσης νέων κτιρίων
  – με προϋπολογισμό του μεγέθους των οικοδομικών παρεμβάσεων ( ενισχύσεων, αναδομήσεων, ανακαινίσεων, αναπαλαιώσεων) για να γίνουν αξιοποιήσιμα
  – με τεκμηριωμένη άποψη για την ορθότητα της επένδυσης βασισμένη στην εμπειρία και την γνώση της αγοράς που διαθέτουν.
 • Έκθεση των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων με εφαρμογή χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της επένδυσης με προτάσεις για τους καλύτερους τρόπους χρηματοδότησης της ενέργειας μέσω του Τραπεζικού συστήματος.
 • Έκθεση της Συμβολαιογράφου, το οποίο θα πιστοποιεί την ορθότητα των Συμβολαίων, θα προτείνει συμπληρώσεις, τροποποιήσεις ή διευκρινήσεις ώστε να αποκατασταθεί η ορθότητα και θα προτείνει λύσεις για τον καλύτερο τρόπο αγοράς νομικά και φορολογικά.

Όλες οι εκθέσεις συντάσσονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των εκθέσεων και δεν δεσμεύονται από μελλοντικές αλλαγές νόμων, διατάξεων ή εγκυκλίων που ακολουθούν.

Αποκατάσταση εκκρεμοτήτων Ιδιοκτησίας

Μετά την εντολή του Ιδιοκτήτη κινούνται οι διαδικασίες αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων του ακινήτου με την ισχύουσα νομοθεσία, που μπορεί να περιλαμβάνουν τα παρακάτω ή μέρος αυτών…

 • Αποκατάσταση Πολεοδομικής Νομιμότητας Κτισμάτων και Ταυτοποίηση του οικοπέδου-αγροτεμαχίου από τους Μηχανικούς.
 • Διόρθωση πιθανών σφαλμάτων στο αντίστοιχο Κτηματολογικό Γραφείο από τους Δικηγόρους.
 • Διόρθωση φορολογικών δηλώσεων και εντύπων ακίνητης περιουσίας από τους Φοροτεχνικούς
 • Συμβολαιογραφική Διόρθωση & Συμπλήρωση των υφισταμένων Τίτλων από την Συμβολαιογράφο.
 • … και επιπλέον για θέματα Κτηματολογίου
  • Σύνταξη και κατάθεση δήλωσης ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου
  • Έλεγχος και διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου (θέση, σχήμα και εμβαδόν)
  • Αναζήτηση τίτλων κυριότητας και επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων
  • Εντοπισμός του ακινήτου στον χάρτη Εθνικού Κτηματολογίου

 

ΕΜΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ & ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ. ΕΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ…

Την ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ των εκκρεμοτήτων της Ιδιοκτησίας σας με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά μπορείτε να διαχειρισθείτε ελεύθερα το Ακίνητό σας, με όποιο τρόπο επιθυμείτε, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ κώλυμα.[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner][/fusion_builder_column]