Δαπάνες για Αγορά Ακινήτων, ανέγερση οικοδομών…

Home/01. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, 04. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ/Δαπάνες για Αγορά Ακινήτων, ανέγερση οικοδομών…

Δαπάνες για Αγορά Ακινήτων, ανέγερση οικοδομών…

Επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων.

Χρηματοδοτική Μίσθωση Ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, κατασκευή πισίνας

Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄ 31-10-2014) άρθρο 48 παράγραφος 2γ

ΘΕΜΑ: Δαπάνες για την αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48 παράγραφος 2γ του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄ 31-10-2014) αντικαταστάθηκαν τα εδάφια 2,3,4 και οι υποπεριπτώσεις αα΄και ββ΄ της παραγράφου γ΄ του άρθρου 32 του Ν.4172/2013 ως ακολούθως:

«Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.»

(Αφορά δαπάνες για την αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.)

 

Για την HellenicPROM, Συμβολαιογράφος Ι. ΠΑΝΤΕΚΑ


HP-14.007

Επιβεβαίωση των δημοσιευμάτων.

Αγορά Ακινήτων, Χρονομεριστική ή Χρηματοδοτική Μίσθωση Ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, κατασκευή πισίνας

Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄ 31-10-2014) άρθρο 48 παράγραφος 2γ

ΘΕΜΑ: Δαπάνες για την αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48 παράγραφος 2γ του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄ 31-10-2014) αντικαταστάθηκαν τα εδάφια 2,3,4 και οι υποπεριπτώσεις αα΄και ββ΄ της παραγράφου γ΄ του άρθρου 32 του Ν.4172/2013 ως ακολούθως:

«Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.»

(Αφορά δαπάνες για την αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.)

 

Για την HellenicPROM, Συμβολαιογράφος Ι. ΠΑΝΤΕΚΑ


HP-14.007

 

05/11/2014|